radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Akt notarialny jako podstawa egzekucji komorniczej

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

akt notarialny podstawa egzekucji

Kiedy akt notarialny może stanowić podstawę egzekucji?

Kontrahent wymaga od ciebie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji? Chciałbym uzyskać od dłużnika dodatkową formę zabezpieczenia? A może zastanawiasz się, jak w praktyce przedstawia się procedura egzekucji z aktu notarialnego? Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest tytuł egzekucyjny,
 • kiedy akt notarialny może być tytułem egzekucyjnym,
 • jakie kroki należy podjąć, aby wszcząć egzekucję w oparciu o akt notarialny.

Tytuł egzekucyjny

Tytułem egzekucyjnym jest dokument, w którym stwierdzone zostaje istnienie oraz zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela, a także osoba dłużnika i ciążący na niej obowiązek świadczenia na rzecz wierzyciela. Najczęściej roszczeniem takim jest zobowiązanie pieniężne, które dany dłużnik powinien zapłacić swojemu wierzycielowi.

Tytuł egzekucyjny to w większości przypadków wyrok sądu albo orzeczenie referendarza sądowego, rzadziej inne dokumenty i akty. Musisz jednakże pamiętać, że wyrok, oraz inne orzeczenie będzie tytułem egzekucyjnym dopiero, gdy będzie prawomocne. Termin ten oznacza, że  od danego orzeczenia nie przysługuje dalszy środek odwoławczy (np. apelacja, zażalenie).

Akt notarialny, jako tytuł wykonawczy

W niektórych przypadkach moc tytułu wykonawczego będzie posiadał akt notarialny zawierający odpowiednie klauzule. Prawo przewiduje trzy tego typu przypadki, są nimi zatem akty notarialne, w których:

 • twój dłużnik poddał się egzekucji z tego aktu notarialnego i który to obejmuje obowiązek:
  • zapłaty przez dłużnika wskazanej sumy pieniężnej lub
  • wydania przez dłużnika rzeczy oznaczonych co do gatunku (nieokreślonej indywidualnie a poprzez jej kategorię lub gatunek: np. 1 tona pszenicy), ilościowo w akcie określonych, albo
  • wydania przez niego rzeczy indywidualnie oznaczonej (określonej co do tożsamości, zidentyfikowanej, np. samochód osoby wskazanej marki i modelu o oznaczonym numerze VIN),

gdy w akcie notarialnym wskazano termin wykonania ww. obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie (np. powstanie roszczenia o zwrot zadatku);

 • twój dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej:
  • do wysokości w akcie wprost określonej albo
  • oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej (np. coroczne zwiększenie kwoty początkowej o dodatni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS),

gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku (np. odstąpienie od umowy z winy dłużnika), jak również termin, do którego ty jako wierzyciel możesz wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

 • niebędąca twoim dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem zabezpieczającym twoją wierzytelność, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia twojej wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczone na jego mieniu.

Egzekucja z aktu notarialnego

Tytuł egzekucyjny, czy to wyrok, czy też akt notarialny, nie uprawnia ciebie do wszczęcia egzekucji sądowej. Aby było to możliwe konieczne jest zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. Na skutek powyższego powstaje tytuł wykonawczy będący dokumentem załączanym do wniosku egzekucyjnego.

Klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej twojego dłużnika. Czyli sąd, w którego okręgu twój dłużnik zamieszkuje albo ma siedzibę. Klauzula nadawana jest na wniosek wierzyciela w formie postanowienia. Jej treść zamieszczana jest na akcie notarialnym. Od wniosku pobierana jest opłata sądowa w wysokości 50 zł.

Występując z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności pamiętaj aby dołączyć do niego odpis aktu notarialnego, a także wykazać ziszczenie się warunków uprawniających do skorzystania z klauzuli w nim zamieszczonej ? np. upływ terminu do zapłaty określonej w akcie notarialnym sumy pieniężnej.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.