Specjalizacja - windykacja wierzytelności


adwokat wrocław

adwokat Iwo Klisz z Wrocławia

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w dochodzeniu należności, w szczególności wierzytelności spornych.

Tam gdzie sprawa zaczyna komplikować się dla firmy windykacyjnej, my wchodzimy na dobrze sobie znany teren

ZNAJDZIESZ MNIE TUTAJ:

Facebook Twitter Googleplus Linkedin

KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 71 740 50 00
tel. kom 695 560 425

strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl


Chciałbyś nas zapamiętać?

Polub naszą stronę na FB, a od czasu do czasu o sobie przypomnimy

Profesjonalna windykacja należności - w jakich przypadkach możesz liczyć na moją pomoc?

Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka świadczy usługi związane z odzyskiwaniem i windykacją należności wynikających z:

 • niespłaconych faktur,
 • niedotrzymanych umów,
 • zaległości czynszowych,
 • zaległych pożyczek,
 • kar umownych,
 • innych należności.

Przed zleceniem każdej sprawy możesz liczyć na bezpośredni kontakt z adwokatem, czyli ze mną. W toku rozmowy telefonicznej lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii wyjaśnię Ci wszystkie kwestie związane z dochodzoną przez Ciebie wierzytelnością, a następnie razem zastanowimy się, czy naprawdę potrzebujesz pomocy kancelarii prawnej.

Realizacją Twojego zlecenia będzie zajmował się wykwalifikowany prawnik z uprawnieniami i odpowiednim doświadczeniem, a nie osoba posiadająca tylko studia prawnicze.

Z uwagi na to, że prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką staram się, aby kontakt pomiędzy usługodawcą, a Klientem był dużo bliższy, niż w przypadku masowej obsługi wierzytelności przez duże podmioty działające na rynku w zakresie windykacji wierzytelności.

Windykacja Wrocław - w jaki sposób pomagamy Ci odzyskać zaległe należności?

Proces windykacji należności jest złożony i dzieli się na trzy etapy:

a) etap przedsądowy,

b) etap sądowy,

c) etap egzekucji komorniczej.

Na każdym z tych etapów możesz liczyć na skuteczną pomoc naszej  kancelarii. Jest to istotne, ponieważ na każdym etapie możliwe jest odzyskanie Twojej wierzytelności.  

1)      etap windykacji przedprocesowej (polubowna)

Ten etap rozpoczyna się od udzielenia dłużnikowi informacji o tym, że wierzyciel zdecydował się skorzystać z pomocy profesjonalnego podmiotu zajmującego się windykacją wierzytelności - tj. kancelarii adwokackiej. Informacja udzielana jest wraz z pisemnym wezwaniem dłużnika do zapłaty oraz dokładnym oznaczeniem dochodzonej należności. Dłużnik otrzymuje także informację, że brak zapłaty we wskazanym w wezwaniu terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, co będzie wiązać się z obowiązkiem poniesienia przez niego dodatkowych kosztów tego postępowania.

W niektórych przypadkach, po otrzymaniu takich informacji dłużnik decyduje się na spłatę zaległej wierzytelności. Dłużnicy zdają sobie sprawę z tego, że zlecenie kancelarii adwokackiej odzyskania wierzytelności oznacza, że wierzyciel nie ma zamiaru dalej bezczynnie czekać na dobrowolną spłatę. Jeżeli celem dłużnika było jedynie przedłużenie terminu płatności, przedsądowe wezwanie do zapłaty jest dla niego jasnym sygnałem, że dalsze zwlekanie z płatnością nie będzie dla niego korzystne.

Jeżeli brak płatności jest spowodowany jedynie przejściowymi problemami finansowymi dłużnika, działania kancelarii mogą ograniczyć się do sporządzenia projektu ugody i przeprowadzenia odpowiednich negocjacji z dłużnikiem. W ramach proponowanej ugody dłużnik uzyskuje najczęściej prolongatę spłaty wierzytelności lub rozłożenie jej na raty w zamian za wzmocnienie pozycji wierzyciela w ramach ewentualnego procesu lub ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń (hipoteki, zastawu, poręczenia itp.). Dzięki temu, nawet jeżeli dłużnik nie wykona zobowiązania wynikającego z zawartej ugody, wierzyciel uzyskuje dodatkowe środki, dzięki którym dalsze odzyskiwanie długów będzie szybsze lub prostsze.

Reasumując, 

w ramach etapu windykacji przedprocesowej:

 • sporządzam pisemne wezwania dłużnika do zapłaty pod rygorem podjęcia działań na drodze prawnej,
 • negocjuje z dłużnikiem w imieniu wierzyciela,
 • przygotowuje dokumentację związaną z restukturyzacją zadłużenia i uzyskaniem dodatkowych dokumentów celem wzmocnienia pozycji wierzyciela przed ewentualnym procesem,
 • sporządzam dokumenty konieczne do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności na wypadek zawarcia ugody z dłużnikiem.

2)      etap windykacji procesowej (sądowa)

Rolą tego etapu windykacji jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, mocą którego dłużnik zostaje zobowiązany do zapłaty dochodzonej wierzytelności na rzecz wierzyciela. Wyrok lub nakaz zapłaty jest konieczny w celu przejścia do kolejnego etapu tj. windykacji komorniczej.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy etap sądowego odzyskiwania długów może być krótszy lub dłuższy. Nie wszystkie sprawy są łatwe i oczywiste. Często wszczęcie postępowania musi poprzedzać zebranie odpowiedniej dokumentacji lub złożenia odpowiednich oświadczeń wobec dłużnika (wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, wezwania do wykonania świadczenia itp.). W niektórych przypadkach złe przygotowanie się do procesu sądowego może skutkować przegraną. Dlatego w ramach tego etapu najpierw podejmuję wszystkie czynności, które należy dokonać przed wszczęciem postępowania sądowego, a dopiero w następnym kroku kieruję sprawę do sądu.

Często już wraz ze założeniem sprawy kieruję do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Dzięki temu już w czasie postępowania sądowego komornik może w ramach postępowania zabezpieczającego podjąć odpowiednie działania celem uniemożliwienia dłużnikowi ukrycia lub zbycia wartościowych składników jego majątku, z których w późniejszym czasie będzie prowadzona egzekucja.

Po złożeniu powództwa reprezentuję moich Klientów, odbieram i wysyłam korespondencję od sądu i przeciwnika, występuję na rozprawach, uczestniczę w przesłuchaniach świadków i wskazuję sądowi dowody na istnienie dochodzonej wierzytelności.

W przypadku większych i dobrze zarządzanych podmiotów ten etap może zakończyć się spłatą dochodzonej wierzytelności.

Reasumując,

 w ramach etapu windykacji sądowej:

 • podejmuje czynności przygotowawcze konieczne do wystąpienia z powództwem,
 • kieruję do sądu pozwy o zapłątę do sądów i reprezentuję Klientów w postępowaniach mających na celu uzyskanie wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, który jest potrzebny do przekazania sprawy do egzekucji komorniczej,
 • podejmuję starania, aby umożliwić rozpoczęcie działań przez komornika już od samego początku postępowania sądowego. 

3)      etap windykacji egzekucyjnej (komornicza)

Ostatnim etapem windykacji jest skierowanie sprawy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Na tym etapie komornik będzie poszukiwał majątku dłużnika, z którego zostanie zaspokojona dochodzona wierzytelność. Na tym etapie bardzo istotna jest współpraca i komunikacja pomiędzy komornikiem i wierzycielem. Dlatego w ramach tego etapu odzyskiwania długów, pozostajemy w stałym kontakcie z wierzycielem oraz na bieżąco zapoznajemy go ze wszystkim czynnościami dokonanymi przez komornika. Wskazujemy sposoby i środki przydatne do uzyskania informacji o dłużniku oraz zapewniamy wsparcie w przypadku gdy znalezione przez komornika składniki majątku dłużnika zostały przeniesione na osoby trzecie.  

Reasumując, 

w ramach windykacji komorniczej:

 • sporządzam wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz reprezentuje Klientów w tym postępowaniu, 
 • na bieżąco monitoruję działania organów egzekucyjnych.

.

Na każdym etapie postępowania windykacyjnego Klient jest informowany o podjętych działaniach, ich skuteczności i przewidywanym czasie odzyskania należności.